1. Provozovatel poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.
 2. Provozovatel může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 3. Provozovatel stanovuje CHECK IN od 14:00 do 19:00 hodin, není – li po vzájemné dohodě určeno jinak.
 4. Host má právo užívat apartmán po dobu, kterou si sjednal s Provozovatelem pokud dodrží a respektuje podmínky pro ubytování (příjezd/platba aj.).
 5. Host ukončí pobyt do 11:00 hodin v den svého odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, Provozovatel mu může účtovat pobyt za následující den.
 6. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
 7. Provozovatel není odpovědný poskytnout ubytování hostovi, který nesplňuje požadavky pro CHECK-IN/CHECK-OUT nebo nerespektuje pravidla ubytovacího zařízení.
 8. Host má právo používat zařízení apartmánu, společenských prostor a služeb apartmánu.
 9. Za škody, které způsobí na majetku, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit. Provozovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě či blízká osoba.
 10. Vzniklé škody budou přezkoumány a Provozovatel si vyhrazuje právo na zaplacení způsobené škody v plné výši.
 11. Host může využívat za poplatek parkoviště, s tím, že Provozovatel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.
 12. Za cenné předměty ponechané bez dozoru v pokoji Provozovatel neodpovídá.
 13. V prostorách lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény apod.). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Ve všech prostorách apartmánu z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno používat vlastní varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy apod.
 14. Návštěvy neubytovaných osob v prostorách apartmánu nejsou povoleny, a cizí osoby mohou být přijímány pouze se souhlasem Provozovatele.
 15. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.
 16. Host může opustit hotelové prostory s klíčem od svého pokoje nebo klíče ponechat v boxu na klíče před vchodem do budovy apartmánu na základě přiděleného hesla. Při ztrátě klíče účtuje Provozovatel poplatek 1500,- CZK
 17. Host bere na vědomí, že na pokojích i ve všech dalších prostorách, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.  Při porušení zákazu kouření v prostorách apartmánu bude hostu účtována pokuta 3000,- CZK. a provozovatel si vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. Při zjištění požáru host neprodleně informuje Provozovatele.
 18. V případě delšího než týdenního pobytu jsou v apartmánech měněny ručníky. Během kratšího pobytu se úklid na apartmánu neprovádí, ale po vzájemné dohodě lze poskytnout.
 19. V době od 22:00 do 6:30 platí v ubytovací části noční klid, host tomu musí přizpůsobit svoje chování. Při jakýchkoli stížnostech na hluk či nerespektování nebo poškozování majetku, si vyhrazujeme právo požadovat od návštěvníků opuštění prostor s okamžitou platností, bez nároku na kompenzaci za nevyužité dny.
 20. V prostorách není vhodné bez dozoru dospělé osoby nechávat děti mladší 10 let.
 21. Ve všech prostorách není možné přechovávat psy a další domácí zvířata.
 22. Host nesmí bez souhlasu Provozovatele provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhování nábytku, polepování zdí, odnášení nábytku z pokoje, přenášení nádobí z/do jiného apartmánu, atd.)
 23. Host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího řádu, v případě hrubého porušení řádu má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 24. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovo přání.
 25. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli rezervaci v případě, že má důvodné podezření, že by host nevyužíval apartmán zodpovědně. To zahrnuje případy chování odporující dobrým mravům a veřejnému pořádku.
 26. Právo vstupu – Zaměstnanci nebo určené osoby mají právo vstoupit do prostor apartmánu v jakýkoli rozumný čas za účelem kontroly či vykonání nezbytných oprav či údržby.

Dodatek: Ačkoli jsme učinili vše potřebné, abychom zajistili přesnost informací zde uvedených, nemůžeme přijmout zodpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí, a vyhrazujeme si právo změnit či odstranit jakékoli informace, pokud to budeme považovat za nezbytné. Ubytovatel Imperial Partners a.s. a jeho zaměstnanci nemohou být zodpovědní za události mimo svou kontrolu, či kontrolu svých dodavatelů (jako je požár, stávka, protestní akce zaměstnanců, technické problémy s transportem nebo špatné počasí), ani za případné zkrácení, zrušení či změnu doby ubytování, aktivit či itineráře, která je způsobena těmito událostmi. Ubytovatel vylučuje jakékoli ztráty cenností nebo poškození majetku i jakékoli přímé, nepřímé či vyplývající ztráty, které utrpíte, z nedbalosti či opomenutí zaměstnanců Imperial Partners a.s. a jeho vedení.